1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej:
  • 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania;
  • 1 projekt pozostawiono bez rozpatrzenia.

Więcej informacji.