Konkurs w ramach 2.3.2 POIR – Bon na innowacje dla MŚP.
I etap - Konkurs na usługi. Jeśli planujesz zrealizować projekt w zakresie usług, to konkurs dla Ciebie. Dla przedsiębiorców mamy aż 70 milionów złotych! Nabór wniosków: 22.03.2018 – 22.11.2018 r. I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. W I etapie dofinansowujemy projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: n...
więcej »read more »
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP – konkurs w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie.
Termin składania wniosków: 28.05.2018 - 10.08.2018. Cel działania 1.4.3 Działanie ma na celu opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Wsparcie otrzymają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem. Wsparcie do 850 000 PLN Refundacja do 85% kosztów projektu Zaliczka do 95% dofinansowania projektu Budżet konkursu 3 500 000 PLN Do wydat...
więcej »read more »
Informacja o liczbie złożonych projektów w ramach 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO Woj. Łódzkiego.
W dniu 9 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw. Złożonych zostało 25 wniosków o całkowitej wartości 93 966 293,89 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 61 483 164,29 PLN.
więcej »read more »
Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).
Termin składania wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018, od godziny 8.00 (dzień rozpoczęcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 30 marca 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru). Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2018 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty...
więcej »read more »
Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).
Termin składania wniosków Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund: - I runda: 9 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r. - II runda: 1 lutego 2018 r. -  28 lutego 2018 r. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów: - przedsiębiorstwa; - konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...
więcej »read more »