Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).
Termin składania wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018, od godziny 8.00 (dzień rozpoczęcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 30 marca 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru). Termin rozstrzygnięcia konkursu Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2018 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty...
więcej »read more »
Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).
Termin składania wniosków Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund: - I runda: 9 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r. - II runda: 1 lutego 2018 r. -  28 lutego 2018 r. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów: - przedsiębiorstwa; - konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...
więcej »read more »
Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw (RPO Woj. Małopolskie).
Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Nabór: od 28.02.2018 do 25.09.2018. Kto może składać wnioski? przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa...
więcej »read more »