Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
Termin składania wniosków o dofinansowanie: Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Rodzaje projektów: Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przew...
więcej »read more »
Nabór w ramach poddziałania 3.3.3 POIR (2016 r.).
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę s...
więcej »read more »
Platformy startowe dla nowych pomysłów.
Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci - przedstawiciele biznesu - posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów. Dla każdego wybranego projektu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 10 miesięcy program i...
więcej »read more »
Nabór w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.
Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 Program Rozwoju Kompetencji dotyczy podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia p...
więcej »read more »