Nowe wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą: wprowadzenie obowiązku publikacji w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o zamówieniu udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisanie zasad publikacji ogłoszeń o zamówieniach udzielanych przed podpisaniem umow...
więcej »read more »
1.1.1 POIR – Zakończenie oceny wniosków złożonych w grudniowym etapie naboru.
Spośród 608 wniosków, które wpłynęły w ramach ósmego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 593 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 46 projektów, z których: 9 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim na kwotę 37 519 972,36 PLN. 37 to projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie na kwotę 141 719 987,20 PLN. Lista rankingowa (grudzień).
więcej »read more »
Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 w 2016 r.
W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Nabór projektów trwa od 06 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych d...
więcej »read more »
809,3 mln euro dla Polski z funduszy norweskich!
3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. W nowym okresie finansowania kwota 2,8 mld euro zostanie udostępniona 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z trzema krajami-darczyńcami. Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG - alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożl...
więcej »read more »
1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw (RPO Woj. Mazowieckie).
W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne. Termin do którego można składać wnioski: do 6 czerwca (do godz. 15.00). W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące ...
więcej »read more »