NCBiR – Kryteria oceny ofert (zasada konkurencyjności).
Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy. Powyższe oznacza, że w ramach kryteriów oceny ofert nie można punktować np.: doświadczenia wykonawcy, doświadczenia personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia czy liczby publikacji naukowych. Przedmiotowe kwestie mogą stanowić wyłącznie warunki udziału w postepowaniu. Poza tym w ramach kryteriów należy zawrzeć informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania p...
więcej »read more »
POIR – zaliczki 2016r.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, łączna wartość dofinansowania przekazywana beneficjentowi w formie zaliczki na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność nie może przekroczyć 90% całkowitej wysokości dofinansowania. Pozostałe 10% jest wypłacane po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową. Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć 20% całkowitego dofinansowania. Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć w całości daną transzę zaliczki w terminie 90 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy beneficjenta. W przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania w formi...
więcej »read more »