Nabór w ramach poddziałania 3.3.3 POIR (2016 r.).
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę s...
więcej »read more »
Platformy startowe dla nowych pomysłów.
Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci - przedstawiciele biznesu - posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów. Dla każdego wybranego projektu zostanie opracowany indywidualny, trwający maksymalnie 10 miesięcy program i...
więcej »read more »
Nabór w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.
Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 Program Rozwoju Kompetencji dotyczy podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia p...
więcej »read more »
Nowe wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Do najważniejszych zmian uwzględnionych w dokumencie należą: wprowadzenie obowiązku publikacji w Bazie Konkurencyjności ogłoszenia o zamówieniu udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisanie zasad publikacji ogłoszeń o zamówieniach udzielanych przed podpisaniem umow...
więcej »read more »
1.1.1 POIR – Zakończenie oceny wniosków złożonych w grudniowym etapie naboru.
Spośród 608 wniosków, które wpłynęły w ramach ósmego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 593 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 46 projektów, z których: 9 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim na kwotę 37 519 972,36 PLN. 37 to projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie na kwotę 141 719 987,20 PLN. Lista rankingowa (grudzień).
więcej »read more »