1.1.1 POIR – zakończenie oceny listopadowego naboru.
02.02.2017 r. na stronie NCBiR ukazała się informacja o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach listopadowego naboru wniosków (3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Spośród 74 wniosków, które wpłynęły w ramach drugiego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 71 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 projektów (1 zlokalizowany w województwie mazowieckim, 13 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie). Lista rankingowa
więcej »read more »
Poddziałanie 3.1.2 RPO Mazowsze. Bony na doradztwo.
Nabór: marzec 2017 r. Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu: wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania. Przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych, w szczególności wdrożenie nowego produktu/u...
więcej »read more »
Poddziałanie 3.4.5 RPO Małopolska. Bony na doradztwo.
Termin składania wniosków: I nabór: 31.12.2016 - 28.02.2016 II nabór: III kw 2017. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie ...
więcej »read more »
Konkurs w ramach działania 3.3 RPO Mazowieckiego.
Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Termin, od którego można składać wnioski: od 28 listopada 2016 roku. Termin, do którego można składać wnioski: do 31 stycznia 2017 . do godz. 15.00. Kto może składać wnioski? W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalno...
więcej »read more »