Konkurs w ramach działania 3.3 RPO Mazowieckiego.
Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Termin, od którego można składać wnioski: od 28 listopada 2016 roku. Termin, do którego można składać wnioski: do 31 stycznia 2017 . do godz. 15.00. Kto może składać wnioski? W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalno...
więcej »read more »
Wyniki konkursu GameINN!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2016/POIR w ramach  Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. Kwota na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 wynosi 116 000 000 zł. W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 38 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinans...
więcej »read more »
Nowy konkurs w ramach: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.
Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.   Termin składania wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia nabor...
więcej »read more »
1.1.1 POIR (szybka ścieżka dla MŚP) – wyniki lipcowej edycji.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w lipcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 369 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 325 wniosków. Jeden wniosek został wycofany z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej. Do dofinansowania zostały re...
więcej »read more »
Konkurs w ramach programu sektorowego Programu sektorowego „IUSER”.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Termin naboru: od 21 listopada do 30 grudnia 2016 r. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozum...
więcej »read more »