Zmiana terminy zamknięcia konkursu w ramach 3.3 RPO WŚ Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na problemy techniczne z generatorem postanowiony wydłużyć konkurs w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WŚ do 06.12.2016r. Więcej informacji
więcej »read more »
Konkurs – 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, RPO Woj. Dolnośląskie.
Termin: od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na: - wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; - dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowocz...
więcej »read more »
Konkurs – 2.3.1: Innowacje w MŚP w ramach RPO Woj. Łódzkiego.
Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. Kto może składać wnioski? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: Wdro...
więcej »read more »
Konkurs w ramach RPO ŚL, działanie 3.3 -Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (systemy b2b / b2c).
Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej. Nabór: od 2016-08-29 [08:00] do 2016-10-06 [12:00]. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP. Typy projektów: ...
więcej »read more »