Konkurs – 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, RPO Woj. Dolnośląskie.
Termin: od godz. 8.00 dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00 dnia 09.11.2016 r. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na: - wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; - dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowocz...
więcej »read more »
Konkurs – 2.3.1: Innowacje w MŚP w ramach RPO Woj. Łódzkiego.
Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. Kto może składać wnioski? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: Wdro...
więcej »read more »
Konkurs w ramach RPO ŚL, działanie 3.3 -Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (systemy b2b / b2c).
Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej. Nabór: od 2016-08-29 [08:00] do 2016-10-06 [12:00]. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP. Działanie 3.3 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dalej: TIK) w procesach biznesowych MŚP. Typy projektów: ...
więcej »read more »
Wyniki 1.1.1 POIR dla dużych – etap czerwcowy!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w etapie I konkursu nr 2/1.1.1/2016 od 01.06.2016r. do 30.06.2016r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach I etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 7 wniosków. Po czerwcowym etapie naboru pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej ...
więcej »read more »
Kolejny SUKCES w ramach konkursów ogłaszanych w poddziałaniu 1.1.1 POIR (szybka ścieżka).
Miło jest nam poinformować, że kolejny projekt przy którym mieliśmy przyjemność współpracować otrzymał dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych w poddziałaniu 1.1.1 POIR (szybka ścieżka). W ramach majowego etapu konkursu wpłynęło  64 projekty, 63 poddane zostały ocenie merytorycznej, a 11 uzyskało dofinansowanie. Lista rankingowa_etap majowy_1.1.1 POIR To kolejny projekt przy którym współpracowaliśmy, a który otrzymał dofinansowanie (2015 - 2 szt.).
więcej »read more »