Aktualności

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018, od godziny 8.00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 30 marca 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2018 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

Więcej informacji.

Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).

Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
– I runda: 9 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2018 r.
– II runda: 1 lutego 2018 r. –  28 lutego 2018 r.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:
– przedsiębiorstwa;

– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

– przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
– Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

– Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Więcej informacji.

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw (RPO Woj. Małopolskie).

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw (RPO Woj. Małopolskie).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Nabór: od 28.02.2018 do 25.09.2018.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

– jednostek naukowych,
– uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
– organizacji pozarządowych,
– instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 PLN.

Więcej informacji.

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

W Programie Inteligentny Rozwój w 2018 r. planowanych jest co najmniej 25 nowych konkursów, na kwotę minimum 6,1 mld PLN.  Opublikowany harmonogram zawiera również konkursy ogłoszone lub rozpoczęte w 2017 r., których termin zakończenia przypada na 2018 r.

Więcej informacji.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

W dniu 28.11.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram konkursów na rok 2018.

Więcej informacji.