Aktualności

Konkurs w ramach 3.3.2 RPO Województwa Małopolskiego już we wrześniu!

Konkurs w ramach 3.3.2 RPO Województwa Małopolskiego już we wrześniu!

Przewidywane rozpoczęcie naboru: Wrzesień 2017 r.

Cel: Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Kto może składać wnioski? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej. Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

 • doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
 • doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 • doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Dodatkowe informacje:

 • preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego,
 • promocja obejmuje koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego oraz reklamę w mediach targowych.

 

Wyniki konkursu 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Wyniki konkursu 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Spośród 353 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

•    214 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 138 wniosków
Subregion północny – 39 wniosków
Subregion południowy – 27 wniosków
Subregion zachodni – 10 wniosków

•    139 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 108 wniosków
Subregion północny – 13 wniosków
Subregion południowy – 13 wniosków
Subregion zachodni – 5 wniosków

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła ponad 150,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 50,8 mln zł.

Wszystkie projekty zaakceptowane pod względem merytorycznym kwalifikują się do wsparcia.

Więcej informacji.

Ogłoszono konkurs w ramach 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – RPO Dolnośląskie.

Ogłoszono konkurs w ramach 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – RPO Dolnośląskie.

Celem konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP  RPO WD,  do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Termin: od 1 września 2017 do 31 października 2017.

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

 1. MŚP,
 2. zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.000.000 PLN.

Więcej informacji.

Informacja na temat liczby złożonych wniosków w ramach 1.4.1 RPO WP.

Informacja na temat liczby złożonych wniosków w ramach 1.4.1 RPO WP.

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typu projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

Liczba złożonych wniosków:  251 (szt.).

Więcej informacji.

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej:
 • 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania;
 • 1 projekt pozostawiono bez rozpatrzenia.

Więcej informacji.