Aktualności

Konkurs w ramach 2.3.2 POIR – Bon na innowacje dla MŚP.

Konkurs w ramach 2.3.2 POIR – Bon na innowacje dla MŚP.

I etap – Konkurs na usługi.

Jeśli planujesz zrealizować projekt w zakresie usług, to konkurs dla Ciebie. Dla przedsiębiorców mamy aż 70 milionów złotych!

Nabór wniosków: 22.03.2018 – 22.11.2018 r.

I etap Bonu na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia. Przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. W I etapie dofinansowujemy projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Możesz otrzymać nawet 340 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85%.

2 etap – Konkurs na inwestycje – NOWOŚĆ!

Jeśli z sukcesem zakończyłeś projekt w zakresie usług, wystartuj także w konkursie na projekt inwestycyjny. Tu też mamy dla przedsiębiorców 70 milionów złotych.

Nabór wniosków: 17.04.2018 – 04.01.2019 r.

Z pieniędzy na inwestycje możesz skorzystać jeśli z sukcesem zakończyłeś I etapu Bonu na innowacje i masz zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową. Teraz możesz wdrożyć swój pomysł na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową. Dostaniesz pieniądze na tę inwestycję – nawet 560 tysięcy złotych, przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 70%. Środki te możesz wykorzystać na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowy katalog kosztów inwestycji jest w regulaminie konkursu.

Więcej informacji.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP – konkurs w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP – konkurs w ramach RPO Warmińsko-Mazurskie.

Termin składania wniosków: 28.05.2018 – 10.08.2018.

Cel działania 1.4.3

Działanie ma na celu opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Wsparcie otrzymają projekty polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem.

Wsparcie do 850 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka do 95% dofinansowania projektu
Budżet konkursu 3 500 000 PLN

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu można zaliczyć m.in.:

  • zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w szczególności oprogramowania,
  • zakup serwerów, sprzętu komputerowego, innych maszyn, urządzeń niezbędnych do wdrożenia technologii informacyjno – komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzącego rozwiązanie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
  • zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych, prowadzących do wytworzenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
  • zakup usług translacyjnych.

Więcej informacji.

Informacja o liczbie złożonych projektów w ramach 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO Woj. Łódzkiego.

Informacja o liczbie złożonych projektów w ramach 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO Woj. Łódzkiego.

W dniu 9 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla II rundy konkursu nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17 w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Złożonych zostało 25 wniosków o całkowitej wartości 93 966 293,89 PLN.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy, wynosi 61 483 164,29 PLN.

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).

Konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R (RPO Woj. Podkarpackie).

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 lutego 2018, od godziny 8.00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 30 marca 2018, do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2018 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 75 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

Więcej informacji.

Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).

Konkurs w ramach 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw (RPO Woj. Łódzkie).

Termin składania wniosków

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:
– I runda: 9 stycznia 2018 r. – 31 stycznia 2018 r.
– II runda: 1 lutego 2018 r. –  28 lutego 2018 r.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:
– przedsiębiorstwa;

– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

– przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
– Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

– Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 25 000 000,00 zł.

Więcej informacji.