Aktualności

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw (RPO Woj. Małopolskie).

Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw (RPO Woj. Małopolskie).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Nabór: od 28.02.2018 do 25.09.2018.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

– jednostek naukowych,
– uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
– organizacji pozarządowych,
– instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 PLN.

Więcej informacji.

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

Harmonogram konkursów na rok 2018 w ramach POIR.

W Programie Inteligentny Rozwój w 2018 r. planowanych jest co najmniej 25 nowych konkursów, na kwotę minimum 6,1 mld PLN.  Opublikowany harmonogram zawiera również konkursy ogłoszone lub rozpoczęte w 2017 r., których termin zakończenia przypada na 2018 r.

Więcej informacji.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Małopolskiego na rok 2018.

W dniu 28.11.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram konkursów na rok 2018.

Więcej informacji.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Podkarpackiego na rok 2018.

Harmonogram naboru wniosków dla RPO Woj. Podkarpackiego na rok 2018.

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Więcej informacji.

Kolejny zadowolony klient!

Kolejny zadowolony klient!

Miło jest nam poinformować, że nasz kolejny Klient otrzymał dofinansowanie do swoich projektów.

Projekt dotyczy konkursu w ramach działania II.3.1 RPO Województwa Łódzkiego pn. „Wdrożenie wyników częściowo samodzielnie zrealizowanych i częściowo zakupionych prac B+R w przedsiębiorstwie TEAMSOFT Sp. z o.o., celem wdrożenia innowacyjnej usługi w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych dzięki silnikowi analitycznemu Solver”. Kwota dofinansowania: 652 860,00 zł.

Gratulujemy!

Referencje_Teamsoft