Aktualności

Go to Brand (edycja 2017) – wyniki!

Go to Brand (edycja 2017) – wyniki!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania 390 projektów firm złożonych w konkursie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł.
W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogli otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Miło jest nam poinformować, że jeden z projektów który znalazł się na liście rekomendowanych do wsparcia powstał dzięki pracy naszych specjalistów :) Gratulujemy!

Więcej informacji.

Nowa „Szybka ścieżka” 1.1.1 POIR!

Nowa „Szybka ścieżka” 1.1.1 POIR!

Ogłoszono nowy konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r.

W konkursie 3/1.1.1/2017 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych (od 300 tys. PLN) projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Wnioski można składaćw terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie.

Dzięki zaproponowanym zmianom, NCBR liczy na udział w konkursie przedsiębiorców, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 300 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 500 000 PLN.

Końcowa data realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji

„Małe ale cieszy” – kolejny zadowolony Klient!

„Małe ale cieszy” – kolejny zadowolony Klient!

Jest nam niezmiernie miło, że kolejna osoba która zdecydowała się na współprace z firmą TEP otrzymała dofinansowanie. Dzięki współpracy z naszymi specjalistami Pan Rafał Bester otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poziom Wyżej Rafał Bester – Życzymy sukcesów!

Referencje_R. Bester

3.3.3 POIR – kolejny zadowolony Klient.

3.3.3 POIR – kolejny zadowolony Klient.

Miło jest nam poinformować, że kolejny projekt (w ramach działania  3.3.3 POIR – Go to Brand) w który byliśmy zaangażowani otrzymał dofinansowanie. Firma Recriutiva Sp. z o.o. otrzymała prawie 400 tysięcy zł na projekt pod nazwą „Uczestnictwo w działaniach promocyjnych celem zwiększenia rozpoznawalności marki firmy Recruitiva na rynkach zagranicznych”.

Gratulujemy!

Referencje_Recruitiva

Nabór wniosków na TIK w ramach RPO już w II kwartale 2017!

Nabór wniosków na TIK w ramach RPO już w II kwartale 2017!

Chcielibyśmy poinformować, że przyśpieszono nabór wniosków na TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE z RPO woj. podkarpackiego z działania 1.4.1. z IV kwartału na kwartał II.

Wnioskodawcą mogą być firmy, które nie mogą działać dłużej niż 24 miesiące. Maksymalne dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

  • B2B(Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • B2C(Business to Consumer), model, w którym relacje Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 14 marca 2017 r. 73 Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  • C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).