Aktualności

Wyniki konkursu 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Wyniki konkursu 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Spośród 353 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym, wyniki oceny merytorycznej kształtują się następująco:

•    214 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 138 wniosków
Subregion północny – 39 wniosków
Subregion południowy – 27 wniosków
Subregion zachodni – 10 wniosków

•    139 wniosków zostało ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
Subregion centralny – 108 wniosków
Subregion północny – 13 wniosków
Subregion południowy – 13 wniosków
Subregion zachodni – 5 wniosków

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła ponad 150,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 50,8 mln zł.

Wszystkie projekty zaakceptowane pod względem merytorycznym kwalifikują się do wsparcia.

Więcej informacji.

Ogłoszono konkurs w ramach 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – RPO Dolnośląskie.

Ogłoszono konkurs w ramach 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – RPO Dolnośląskie.

Celem konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP  RPO WD,  do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Termin: od 1 września 2017 do 31 października 2017.

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

  1. MŚP,
  2. zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.000.000 PLN.

Więcej informacji.

Informacja na temat liczby złożonych wniosków w ramach 1.4.1 RPO WP.

Informacja na temat liczby złożonych wniosków w ramach 1.4.1 RPO WP.

Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typu projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

Liczba złożonych wniosków:  251 (szt.).

Więcej informacji.

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej:
  • 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania;
  • 1 projekt pozostawiono bez rozpatrzenia.

Więcej informacji.

Go to Brand (edycja 2017) – wyniki!

Go to Brand (edycja 2017) – wyniki!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała do dofinansowania 390 projektów firm złożonych w konkursie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł.
W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogli otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Miło jest nam poinformować, że jeden z projektów który znalazł się na liście rekomendowanych do wsparcia powstał dzięki pracy naszych specjalistów :) Gratulujemy!

Więcej informacji.