Konkurs w ramach 3.3.2 RPO Województwa Małopolskiego już we wrześniu!

Przewidywane rozpoczęcie naboru: Wrzesień 2017 r.

Cel: Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej.

Kto może składać wnioski? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej. Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

  • doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
  • doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
  • udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Dodatkowe informacje:

  • preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego,
  • promocja obejmuje koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego oraz reklamę w mediach targowych.