Rozpoczęcie konkursu w ramach II.3.1 RPO woj. łódzkiego już od 16.10.2017!

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu:

  • o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł.

Więcej informacji.