1.1.1 POIR

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej: 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania; 1 projekt pozostawiono bez rozpatrz...
więcej »read more »
Zmiany w ocenie merytorycznej składanych projektów w Konkursach Szybka Ścieżka.
14.02.2017 na stronie NCBIR ukazała się informacje o zmianie systemu oceny projektów składanych w ramach 1.1.1 POIR. Główna zmiana dotyczy przeprowadzenia Prepanelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Zakłada się wizytę minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP oraz ocenę w zakresie wszystkich kryteriów. Powyższa zmiana ma na celu udzielenie Państwu wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowanie się do Panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone począwszy od 1 marca do 30 czerwca br. zostaną ocenion...
więcej »read more »
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP.
1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Szczegółowe informacje o konkursie.
więcej »read more »
1.1.1 POIR (szybka ścieżka dla MŚP) – wyniki lipcowej edycji.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w lipcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 369 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 325 wniosków. Jeden wniosek został wycofany z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej. Do dofinansowania zostały re...
więcej »read more »
Wyniki 1.1.1 POIR dla dużych – etap czerwcowy!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w etapie I konkursu nr 2/1.1.1/2016 od 01.06.2016r. do 30.06.2016r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach I etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 7 wniosków. Po czerwcowym etapie naboru pozostała kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej ...
więcej »read more »