NCBiR

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej: 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania; 1 projekt pozostawiono bez rozpatrz...
więcej »read more »
Zmiany w ocenie merytorycznej składanych projektów w Konkursach Szybka Ścieżka.
14.02.2017 na stronie NCBIR ukazała się informacje o zmianie systemu oceny projektów składanych w ramach 1.1.1 POIR. Główna zmiana dotyczy przeprowadzenia Prepanelu w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy. Zakłada się wizytę minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP oraz ocenę w zakresie wszystkich kryteriów. Powyższa zmiana ma na celu udzielenie Państwu wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku lub przygotowanie się do Panelu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oznacza to, że wszystkie projekty złożone począwszy od 1 marca do 30 czerwca br. zostaną ocenion...
więcej »read more »
1.1.1 POIR – zakończenie oceny listopadowego naboru.
02.02.2017 r. na stronie NCBiR ukazała się informacja o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach listopadowego naboru wniosków (3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Spośród 74 wniosków, które wpłynęły w ramach drugiego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 71 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 14 projektów (1 zlokalizowany w województwie mazowieckim, 13 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie). Lista rankingowa
więcej »read more »
Wyniki konkursu GameINN!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 3/1.2/2016/POIR w ramach  Programu sektorowego GAMEINN, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. Kwota na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 wynosi 116 000 000 zł. W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 38 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinans...
więcej »read more »