prace rozwojowe

1.1.1 POIR (edycja listopadowa) – odwołania.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w listopadowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W terminie od 20 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. wpłynęło 6 protestów, dla których dokonano oceny merytorycznej: 5 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania; 1 projekt pozostawiono bez rozpatrz...
więcej »read more »
1.1.1 POIR (szybka ścieżka dla MŚP) – wyniki lipcowej edycji.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w lipcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 369 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 325 wniosków. Jeden wniosek został wycofany z oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej. Do dofinansowania zostały re...
więcej »read more »
Konkurs w ramach programu sektorowego Programu sektorowego „IUSER”.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Termin naboru: od 21 listopada do 30 grudnia 2016 r. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozum...
więcej »read more »
Pierwszy konkurs w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
Termin składania wniosków o dofinansowanie: Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Rodzaje projektów: Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przew...
więcej »read more »